U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

The Company Consultants 

 

  Neem vrijblijvend contact met ons op om uw wensen te bespreken!

06 - 51 05 78 69

 

 

Wij kunnen u helpen op de volgende terreinen:

Fiscaal advies

Financieel advies

Juridisch advies

Interim Consultancy

 

Vertrouwen

 

 

 6Algemene Voorwaarden - 

The Company Consultant (2014)

 

Artikel 1 – Definities

De onderstreepte begrippen hebben in het kader van deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:

Opdracht/overeenkomst: de overeenkomst van opdracht, waarbij de opdrachtnemer zich jegens de opdrachtgever verbindt om bepaalde werkzaamheden te verrichten;

Opdrachtgever: de rechtspersoon of de natuurlijke persoon die aan de opdrachtnemer de opdracht geeft om bepaalde werkzaamheden te verrichten;

Opdrachtnemer: het kantoor dat de opdracht/overeenkomst heeft aanvaard. Alle opdrachten/overeenkomsten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door het kantoor. De art. 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW worden uitdrukkelijk van elke toepassing uitgesloten;

Werkzaamheden: alle werkzaamheden die de opdrachtnemer voor de opdrachtgever uitvoert op grond van een opdracht/overeenkomst en die door de opdrachtnemer zijn aanvaard. Hierbij behoren ook alle werkzaamheden die noodzakelijk voortvloeien uit de opdracht/overeenkomst om deze naar behoren af te ronden.   

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

a)    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten/overeenkomsten en rechtsbetrekkingen, hoe ook genaamd, waarbij de opdrachtnemer zich verbindt of zal verbinden om op welke wijze ook werkzaamheden te verrichten voor de opdrachtgever.

b)    Het is alleen mogelijk van deze algemene voorwaarden af te wijken als dit uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.

c)    Aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn alleen mogelijk als dit uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.

d)    Als een voorwaarde in deze algemene voorwaarden strijdt met een voorwaarde in de  opdrachtbevestiging, dan geldt de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarde voor wat betreft de tegenstrijdigheid. Alle bepalingen in deze algemene voorwaarden die niet in strijd zijn met de voorwaarden in de opdrachtbevestiging, gelden onverkort.

e)    De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt door de opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 3 – Gegevens opdrachtgever

a)    De opdrachtgever moet alle bescheiden die nodig zijn om de opdracht uit te voeren aanleveren.

b)    De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door hem geleverde bescheiden. Deze bepaling geldt onverkort als de bescheiden afkomstig zijn van derden.

c)    De opdrachtnemer heeft het recht om de opdracht op te schorten op het moment dat niet is voldaan aan de vereisten van art. 3 onder a en b van deze algemene voorwaarden.

d)    De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige bescheiden.

e)    Als de noodzakelijke bescheiden niet worden aangeleverd en/of niet behoorlijk worden verschaft, zijn de extra gemaakte kosten en/of extra uren voor rekening en risico van de opdrachtgever.

f)     Als de opdrachtgever de originele, door opdrachtgever verstrekte, bescheiden terug wil hebben, dan zal de opdrachtnemer de bescheiden op eerste verzoek retourneren.

 

Artikel 4 – De uitvoering van de opdracht

a)    De opdrachtnemer voert de opdracht uit naar beste kunnen (inspanningsverplichting).

b)    De opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de opdracht/overeenkomst wordt uitgevoerd.

c)    De opdrachtnemer mag, indien hij dat nodig acht, werkzaamheden laten verrichten door derden.

 

Artikel 5 – Wet en regelgeving

a)   De opdrachtnemer sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die ontstaan is ten gevolge van het voldoen door opdrachtnemer aan de voor hem geldende wet- en regelgeving.

 

Artikel 6 – Intellectuele eigendom

-

 

Artikel 7 – Overmacht

a)   Als partijen de verplichtingen die uit de opdracht/overeenkomst voortvloeien niet, niet tijdig of niet behoorlijk kunnen nakomen ten gevolge van overmacht in de zin van art. 6:75 BW, dan worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat partijen alsnog in staat zijn deze op de overeengekomen wijze na te komen.

b)   Op het moment dat een situatie, genoemd onder art. 7 sub a van deze algemene voorwaarden, zich voordoet, dan hebben partijen het recht om de opdracht/overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen. In dit geval bestaat er geen recht op schadevergoeding.

 

Artikel 8 – Honorarium en kosten

a)   De werkzaamheden die de opdrachtnemer heeft uitgevoerd worden op basis van de bestede tijd en de gemaakte kosten aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De betaling van het honorarium is op geen enkele manier afhankelijk van het resultaat, tenzij nadrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen is.

b)   De opdrachtnemer is gerechtigd om aan de opdrachtgever een voorschot te vragen.

c)   Alle prijzen zijn exclusief de verschuldigde omzetbelasting. Over alle door de opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigde bedragen wordt deze afzonderlijk in rekening gebracht.


Artikel 9 – Betaling

a)   De betaling dient te geschieden uiterlijk 30 dagen na de factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen. De dag van de betaling is de dag van bijschrijving van het verschuldigde bedrag op de rekening van de opdrachtnemer.

b)   Als de opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn de factuur heeft betaald, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de opdrachtnemer gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijke rente in rekening te brengen.

c)   Als de opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn de factuur heeft betaald, dan is de opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle door opdrachtnemer gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten. De vergoeding van de gemaakte kosten beperkt zich niet tot de eventueel door de rechter vastgestelde kostenveroordeling.

d)   In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht, zijn opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag en de verschuldigde rente en kosten.

 

Artikel 10 – Aansprakelijkheid en vrijwaringen

a)   De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van opdrachtgever die ontstaat doordat de opdrachtgever aan de opdrachtnemer onjuiste en/of onvolledige en/of ondeugdelijke informatie en/of bescheiden heeft verstrekt.

b)   De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, bedrijfsschade of indirect schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren van de opdrachtnemer.

c)   De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag dat voor de uitvoering van de opdracht in rekening is gebracht.

d)   De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing als sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de opdrachtnemer.

e)   De opdrachtgever is gehouden om schadebeperkende maatregelen te nemen. De opdrachtnemer heeft ten allen tijde het recht om schade ongedaan te maken of te beperken door herstel en/of verbetering van de uitgevoerde werkzaamheden.

f)    De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat de opdrachtgever aan de opdrachtnemer geen, onjuiste of onvolledige bescheiden heeft verstrekt.

 

Artikel 11 – Opzegging

a)   Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen te allen tijde (tussentijds) de overeenkomst opzeggen zonder inachtneming van een opzegtermijn. Indien de overeenkomst eindigt voordat de opdracht is voltooid, is opdrachtgever het honorarium verschuldigd overeenkomstig de door opdrachtnemer opgegeven uren voor werkzaamheden die ten behoeve van opdrachtgever zijn verricht.

b)   Opzegging dient schriftelijk te geschieden.

c)   Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door opdrachtgever, heeft opdrachtnemer recht op vergoeding van het aan zijn zijde ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, alsmede op vergoeding van additionele kosten die opdrachtnemer reeds heeft gemaakt en kosten die voortvloeien uit eventuele annulering van ingeschakelde derden  (zoals - onder meer - eventuele kosten met betrekking tot onderaanneming).

d)   Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door opdrachtnemer, heeft opdrachtgever recht op medewerking van opdrachtnemer bij overdracht van werkzaamheden aan derden, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van opdrachtgever waardoor opdrachtnemer zich genoodzaakt ziet tot opzegging over te gaan. Voorwaarde voor het recht op medewerking als in dit lid bepaald, is dat opdrachtgever alle onderliggende openstaande voorschotten dan wel alle declaraties heeft voldaan.

  

Artikel 12 – Opschortingsrecht

a)   Opdrachtnemer is bevoegd om na een zorgvuldige belangenafweging de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan.

b)    Het eerste lid is niet van toepassing met betrekking tot bescheiden van Oopdrachtgever die (nog) geen bewerking door opdrachtnemer hebben ondergaan.

 

Artikel 13 – Vervaltermijn

Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer, in ieder geval na één jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

 

Artikel 14 – Elektronische communicatie

a)   Tijdens de uitvoering van de opdracht kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer op verzoek van opdrachtgever door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren.

b)   Opdrachtgever en opdrachtnemer zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.

c)   Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s.

d)   De data-uittreksels uit de computersystemen van verzender leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door verzender verzonden elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de ontvanger.

 

Artikel 15 – Overige bepalingen

Indien opdrachtnemer op locatie van opdrachtgever werkzaamheden verricht, draagt Opdrachtgever zorg voor een geschikte werkplek, die voldoet aan de wettelijk gestelde ARBO-normen en aan andere toepasselijke regelgeving met betrekking tot arbeidsomstandigheden. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat opdrachtnemer in dat geval wordt voorzien van kantoorruimte en overige faciliteiten die naar het oordeel van opdrachtnemer noodzakelijk of nuttig zijn om de overeenkomst uit te voeren en die voldoen aan alle daaraan te stellen (wettelijke) vereisten. Met betrekking tot beschikbaar gestelde (computer)faciliteiten is opdrachtgever verplicht voor continuïteit zorg te dragen onder meer door middel van afdoende back-up, veiligheid en viruscontrole procedures. Opdrachtnemer zal viruscontrole procedures toepassen wanneer Opdrachtnemer van de faciliteiten van Opdrachtgever gebruik maakt.

 

Artikel 16 – Toepasselijk recht en forumkeuze

a)   De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.

b)   Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de opdrachtnemer is gevestigd.

 

Artikel 17 – Reparatieclausule nietigheden

a)    Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de onderliggende 0pdracht/0vereenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit tengevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de onderliggende 0pdracht/0vereenkomst.

b)    Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden of de onderliggende opdracht/overeenkomst niet geldig mocht zijn om een reden als bedoeld in het vorige lid, maar wel geldig zou zijn indien deze een beperktere omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling -vooreerst- automatisch gelden met de meest verstrekkende of omvangrijkste beperktere omvang of strekking waarmee of waarin zij wel geldig is.

c)    Onverminderd het bepaalde in lid 2 kunnen partijen desgewenst in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij zal zoveel mogelijk aangesloten worden bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen.